งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายพรชัย    แย้มแตงอ่อน
2. นายชัชวาล    พรมอ่อน
3. นายภควัต    พานทอง
4. นายกีรติ    ทองหวย
5. นายภาณุพงศ์    มะสีพันธุ์
6. นางสาวชนาภา    ขันนาค
7. นางสาวขนิษฐา    สิงห์สม
8. นางสาวทานตะวัน    ช่อฉาย
9. นางสาววรรณวิษา    ประดิภาวิวัฒน์
10. นางสาวสุพิชญา    ปัญจวรณ์
1. นางนงค์เยาว์    บุตรศรี
2. นางรพีพรรณ    ปิ่นมณี
3. นางสาวสิรินภา    วิงวอน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................