งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวิชิดา    มะพารัมย์
2. เด็กหญิงชุติศรณ์    สุขสันต์เกษตร
3. เด็กหญิงพรจิรา    ประสพสุข
4. เด็กหญิงสุกัญญา    จันทร์สีเผือก
5. เด็กหญิงภัทรประภาพรรณ    ภักดี
6. เด็กหญิงปิยะชฎา    วงษ์ทอง
7. เด็กหญิงวิชิตา    มะพารัมย์
8. เด็กหญิงศิรภัสสร    เสือหิน
9. เด็กหญิงอชิรญาณ์    แก้วใส
10. เด็กหญิงอรปรียา    แสงนวล
11. เด็กหญิงขนิษฐา    ศิริวัฒนกุล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจุฬา    ชนิตร์วัฒน์
2. นางณัฐธยาน์    บุตโรบล
3. นางสาวอรพรรณ    ภู่ไหม
4. นางสาวอัญชลี    สุนทรวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................