งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวหทัยทิพย์    พัฒน์งาม
2. นางสาววิชญาพร    มโนเย็น
3. นางสาวกัญญณัฐ    พันยฤทธิ์
4. นางสาวภัทรมน    บุญสุภาพ
5. นางสาววรัญญา    กลิ่นชาวนา
6. นางสาวไอลดา    ทองคำ
7. นางสาวกัลยา    ลาลี
8. นางสาวประภาศิริ    หลีกพาล
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนงค์เยาว์    บุตรศรี
2. นางรพีพรรณ    ปิ่นมณี
3. นางสาวสิรินภา    วิงวอน
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวศศิวรรณ    ทัสสะ
2. นางสาวจิราพัชร    คุ้มคง
3. นางสาวกันยารัตน์    คัชชารัตน์
4. นางสาวมิรันตี    อินทร์สุภา
5. นางสาวเพชรวิภา    แสงเดช
6. นางสาวสุวนันท์    การะพงษ์
7. นางสาวสุชิราภรณ์    พลบุญ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์    สิงหาเวช
3. นายพุฒินันทน์    นาคบุตร
4. นายสมพร    ชุ่มเพ็งพันธ์
3 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวธนภัทร    ทองอินทร์
2. นางสาวศรัญญา    แสงจันทร์
3. นางสาวสุธาสินี    สวัสดี
4. นางสาวนิรัตติกานต์    สะพานแก้ว
5. นางสาวณัฐกานต์    สาวะ
6. นายอดิศักดิ์    ศรีโสภา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสมลักษณ์    โตยิ่ง
2. นายเกียรติศักดิ์    บุญปั้น
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................