งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์    แจ้งวงษ์
2. เด็กหญิงวรรณิกา    วิเศษพูน
3. เด็กหญิงณัฏฐธฺิดา    โอสถ
4. เด็กหญิงกชพร    เหลาเหล็ก
5. เด็กหญิงอภิรญาณ์    พิมพ์งาม
6. เด็กชายเจตนิพัทธ์    แก้วเกิด
7. เด็กชายมกรธวัช    มุนนี
8. เด็กชายถิรพุทธิ์    ภิรมย์ยา
9. เด็กหญิงชนิตา    เหลาเหล็ก
10. เด็กหญิงสุนิสา    สุขโต
11. เด็กชายจิรภัทร    กมลรัตน์
12. เด็กหญิงกันธิชา    ขอแก้ว
13. เด็กหญิงภัสสร    ประคองทรัพย์
14. เด็กหญิงญาณัจฉรา    พึ่งพานิช
15. เด็กชายณัฐภัทร    สิงห์ทอง
16. เด็กหญิงธัญญา    กอสนาน
1. นางสาวศุภรัตน์    ม่วงทอง
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................