งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวปณิดา    พลายชุมพล
2. นางสาวนพรัตน์    ครุฑนาค
3. นายนันทิพัฒน์    ทิศหล้า
4. นายกฤษดา    ชื่นแช่ม
5. นางสาวมัณฑณา    เจริญสุข
6. นายธนกูล    เสือเทศ
7. นายภูริชกานต์    ม้วนไทยสงค์
8. นายเฉลิมเกียรติ    สุขประเสริฐ
9. นางสาวเบญจา    ฟูบุญมา
10. นางสาวพรพิมล    คล้อยเจริญศรี
11. นายเอกศิษฎ์    จริงพูด
12. นายภูริชกานต์    ม้วนไทยสงค์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวศุภรัตน์    ม่วงทอง
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................