งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 270
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุชิราภรณ์    ดาวเรือง
1. นายอนุพงษ์    ยินดีรมย์
2 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกชพร    บางทราย
1. นางสาวศุภรัตน์    ม่วงทอง
3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์ญา    เฟื่องรุ้ง
1. นายวิเชียร    ชิดชอบ
4 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ศิวอักษร
1. นางสาวมลจิรา    มณเฑียร
5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงทิติมา    ดาลา
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์    เชื่อมชิต
6 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพรชิตา    คำภา
1. นางสุดเฉลียว    บุญคง
7 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาส    จาดสกุล
1. ว่าที่ร้อยตรีพิธิวัฒน์    แผ่นสำริต
8 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงเววิกา    พรหมมา
1. นายจิรานุวัฒน์    นาประสิทธิ์
9 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงประศิตา    ขำมี
1. นายวีระศักดิ์    พานทอง
10 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงบุษบา    กลอกล่อม
1. นายวิทยา    ผุดผ่อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................