งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 272
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพรรณพิษา    เกตุคง
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงนวพร    แกมทับทิม
1. นางชูศรี    เกิดสาย
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวิสสุตรา    เรืองรุ่ง
1. นางสาวเรณู    เย็นใจ
4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายณัฐเดชา    ธารีเวทย์
1. นางสาวประภาพรรณ    สัมฤทธิ์ผ่อง
5 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายจิรโชติ    ชูชาติ
1. นางชลอศรี    ปิติยนต์
6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงภัททิยา    เสริมกลิ่น
1. นางสายชล    โพธิ์พิมพ์
7 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายสุพรรณ    โคคีรี
1. นางสาวพรสุดา    วงษาชัย
8 โรงเรียนสุวัฒนบดี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงนันทิตา    แซ่ซ้ง
1. นายหิรัญ    พวงเย็น
9 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสิริกมล    วันอุบล
1. นางสาวรติยา    ขันทอง
10 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงชนิดาภา    ชินพร
1. นางกนกลักษณ์    ภู่ตุ่น
11 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงศตพร    ขำเจริญ
1. นางสาวศุภักษร    พลอยโพธิ์
12 โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงดวงกมล    จันทร์พลับ
1. นางสาวเกศริน    ฤทธิรักษ์
13 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพัชรพรปวีณ์    อชิรโชติวงศา
1. นางสาวปวีณา    ดวงแสง
14 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกฤตกนก    อุ่นสมบัติ
1. นางสาวมาลี    พูลเอี่ยม
15 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    จำปาแขก
1. นางพรทิพย์    เพ็งชาติ
16 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    กองแก้ว
1. นางรัตฏิมา    พลรักษา
17 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ตราชู
1. นางสาวกัญญารัตน์    บุญไชย
18 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพรรนิภา    จอมทอง
1. นางสาวธนภร    เชื้อรื่น
19 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวทัญญูตา    ภู่สุวรรณ์
1. นางสาวอมรา    โพธิ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................