งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 273
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพรพิมล    ชุ่มโสตร์
1. นางสาวน้ำทิพย์    บัวสุวรรณ์
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวสโรชา    ธูปงาม
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวภัสสร    แก้วล้อม
1. นางชูศรี    เกิดสาย
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวณัฐชยา    ฉัตรแสงศุภวงศ์
1. นางสาวปรางทอง    หงษ์ทรง
5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวทิพย์ประภาภรณ์    แม้นพรม
1. นางนงลักษณ์    เดชมา
6 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวจันทิมา    คงคีรี
1. นางปิ่นรัตน์    ร่มสายหยุด
7 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวสรินทิพย์    จันทรวาส
1. นางสาวมาลี    พูลเอี่ยม
8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายรัฐภาคย์    เนาว์ชัย
1. นางพรทิพย์    เพ็งชาติ
9 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายเวลา    เลากูน
1. นางรัตฏิมา    พลรักษา
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวญาณิศา    สว่างศรี
1. นางสวง    พลอยเจริญ
11 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวญาณี    บารมี
1. นายปัญญา    บัวงาม
12 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวรวิสรา    กิ่งพิกุล
1. นางสาวอมรา    โพธิ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................