งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 276
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงประภาวรรณ    เทียมชัยภูมิ
1. นางศรัญญา    ไชยมงคล
2 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    พัดลม
1. นางสาวประภาพรรณ    สัมฤทธิ์ผ่อง
3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี    มังคะลา
1. นางสาวรัตนาภรณ์    เคหนาค
4 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายภูริภัทร    เที่ยงพุก
1. นางสายชล    โพธิ์พิมพ์
5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงนริศรา    เคร้าเครือ
1. นางสาวศุภักษร    พลอยโพธิ์
6 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวรัณญา    ปลากัดทอง
1. นางจริยา    คล้ายพรหม
7 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายดุสิต    ม่วงรอง
1. นางสาวมาลี    พูลเอี่ยม
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพิรญาน์    เทวะ
1. นางสาวนฤขวัญ    ศรีเมือง
9 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    นาส้มกบ
1. นางรัตนา    อ่อนละมัย
10 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงคณัสนันท์    อ้นมา
1. นายนราธิป    มงคลทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................