งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวสุภัสสรา    ศรีแจ่ม
1. นายพัชศรากร    กฤชอาคม
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวสุวรรณา    เทียมชัยภูมิ
1. นางศรัญญา    ไชยมงคล
3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพิมพิกา    คำแย้ม
1. นางสาวพาฝัน    ผดุงภักดิ์
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวชาลิสา    เย็นฉ่ำ
1. นางจริยา    คล้ายพรหม
5 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ    จันทกลม
1. นางสาวมาลี    พูลเอี่ยม
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวธรรมาภรณ์    ปล้องทอง
1. นางสาวนฤขวัญ    ศรีเมือง
7 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายภูวนาท    เหนี่ยงจิตร์
1. นางศิริลักษณ์    เบ็ญจทรัพย์
8 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายชลธร    อุปถัมภ์
1. นายนราธิป    มงคลทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................