งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 282
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายศุภวัทน์    พรรคพวก
1. นางสาวธัญพร    เกิดกูล
2 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายเรืองชัย    สุขประสิทธิ์
1. นางอังคนางค์    ไล้เสน
3 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายสรวิชญ์    สิริสารวรรณกุล
1. นายนรินทร์    บุญลือ
4 โรงเรียนสุวัฒนบดี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายสมชาย    แซ่ท้าว
1. นายหิรัญ    พวงเย็น
5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    โอฬารเลิศปัญญา
1. นางสาวประภัสสร    แป้นหว่าง
6 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงมณฑิญา    มรกตเขียว
1. นางสาวมณีวรรณ    สำเริง
7 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายภูรินทร์ธรรศ    ปรางศร
1. นายรณกฤต    เทียนสอาด
8 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายชยุต    วงษ์ว่องไว
1. นางสาวปทิตตา    เพ็งเที่ยง
9 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงจิราภา    เกตุยา
1. นางสาวธัญญารัตน์    มีสกุล
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์    ไวยทรง
1. นายภานุวัฒน์    ปัญญา
11 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกชกานต์    สร้อยวงษ์
1. นางสาวสาวิตรี    บุญไทย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................