งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายณัฐศักดิ์    ประหยัด
1. นางวัลภา    สถานนท์
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพัชรมัย    ไพรดำ
1. ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์    สังวาลย์
3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายเดชฤทธิ์    ปรีชา
1. นางศิริพร    จินดา
4 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายเมธาสิทธิ์    ศิริวุธ
1. นางศิริพร    มาวรรณา
5 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวกชามาศ    สวันตรัจฉ์
1. นายชุมพล    เพ็งอินทร์
6 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวนุสรา    มณีกลัด
1. นางสาวเบญจวรรณ    ริดนุด
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายศุภชัย    รัตนวิชัย
1. นางสาววัชรี    จันทร์เผือก
8 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายตรีชฎา    เอี๊ยเจริญ
1. นางสาวอมราวดี    พงษ์เกล้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................