งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 288
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธีรพงษ์    สดงาม
1. นายไพบูลย์    วิริยะอุดมเสถียร
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐพร    สอนง่าย
1. นางสาวธัญพร    เกิดกูล
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายวิวัช    สุขกะ
1. นางวรรณา    เวียงแก้ว
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายวรพงษ์    ช่างสอน
1. นางสาวปวีณา    จูมั่น
5 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงเนตรชนก    ขันนาค
1. นางอภิรัตน์    ดีอินทร์
6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายปฎิภาณ    ศุภรัตน์
1. นางณัฐพิมล    นาคนวม
7 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เชื้อเชิง
1. นางทิยานันท์    เสริมศรี
8 โรงเรียนสุวัฒนบดี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายทวิรัฐ    แสงท้าว
1. นายหิรัญ    พวงเย็น
9 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายศุภกร    มาลัยกฤษะชลี
1. นางอมรรัตน์    แข็งแรง
10 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกานต์มณี    สุขมาก
1. นายสุวัฒชัย    ทิมหิราช
11 โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญสินี    หม้อทอง
1. นางสาวอาภัสรา    จันทบูรณ์
12 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงธนภร    สิงห์ทอง
1. นางสาวพิชญา    เกตุสกุล
13 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุจินดา    ทรัพย์เชาว์
1. นางสาวเบญจวรรณ    ริดนุด
14 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธีรกานต์    สิงห์เหาะ
1. นางสาวรุจิราภา    นาแรมงาม
15 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายปานเทพ    พุ่มพวง
1. นางสาวปาริฉัตร    แสนกาวิน
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงเมธิรินทร์    เฉลยศาสตร์
1. นายพงศ์พล    สันโดษ
17 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวิภาดา    พุ่มพวง
1. นางสาวธิติมา    ทันประโยชน์
18 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    มีสีผ่อง
1. นางพัณณ์ชิตา    วงศ์ว่องไว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................