งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 289
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวธัญพิชชา    ประเสริฐทรัพย์
1. นายฐิติพงษ์    พวงจำปี
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวสาธิตา    เงินกระจ่าง
1. นายไพบูลย์    วิริยะอุดมเสถียร
3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวปวีณ์กร    อุดมกาญจนชัย
1. นางสุคนธ์    สุจริตจันทร์
4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาววันวิสาข์    โชติวิเชียร
1. นางสาวศิริลักษณ์    ชุ่มเขียวดี
5 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายทัศน์พล    ทัพพระจันทร์
1. นางกรรณิการ์    สนธิสุวรรณ
6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายภาณุวัฒน์    โพทูล
1. นางณัฐพิมล    นาคนวม
7 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายอานันท์    มะลิวัลย์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตติยา    เกิดบุญ
8 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายกฤษณะลักษณ์    จันทร์ศรี
1. นางช่อผกา    รำไพ
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายศุภกร    เอี่ยมประเสริฐ
1. นายพงศ์พล    สันโดษ
10 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายสมโภชน์    ช่วยณรงค์
1. นางนิตยา    เพิ่มสกุล
11 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายวุฒิธรรม    รอดภัย
1. นางพัณณ์ชิตา    วงศ์ว่องไว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................