งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงภควดี    สมัครการ
2. เด็กหญิงชนิกานต์    เกริกอิสริยะ
3. เด็กหญิงสุปภร    อึ้งกล้า
1. นางกุลรตี    เอกสุวรรณ
2. นางสาวน้ำผึ้ง    ยอดมีกลิ่น
2 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงธิชากร    สุขชาลี
2. เด็กหญิงจีรนันท์    ซาหิน
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    กฤตานนพิธิวัฒน์
1. นางสาวจินตนา    เปี่ยมจิตต์
2. นายธน    ธนธำรงกุล
3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายพศวีร์    ลือบัณฑิตกุล
2. เด็กชายธนวัฒน์    พึ่งทอง
3. เด็กหญิงวัฒนวดี    เรืองฤทธิ์
1. นางสาวกฤติยา    เอี่ยมผ่อง
2. นางสาวอมรรัตน์    เปรี้ยวกุดเราะ
4 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายยศกร    ถาวร
2. เด็กชายธนัท    พรหมสิทธิ์
3. เด็กชายธนกร    คงงาม
1. นางสาวจรัสพิมพ์    สุวรรณมณี
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา    คชภูมิ
2. เด็กชายพศิน    ตันติผาติ
3. เด็กชายรัชพล    วุฒิศิริศาสตร์
1. นางสาวทิพวรรณ    ทันสมัย
2. นางสาวพัชรี    พันละบาล
6 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวัชราพร    นิชวัน
2. เด็กชายธีรพงษ์    เพ็งสว่าง
3. เด็กชายธนิตธีรภัทร์    ม่วงงาม
1. นางสาวณัฐลดา    ค้าเจริญ
2. นางสาววรรณนิษา    เมืองสว่าง
7 โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายปุณณสิน    รุ่งเรืองนพรัตน์
2. เด็กชายชยพล    จันทร์เลิศ
3. เด็กหญิงอรวรรณ    วันทนีย์พร
1. นางสาวปุณณ์ภัสสร    โพธิชัย
2. นางสาววรลักษณ์    สีเชียงสา
8 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนราวิชญ์    ซังเอียด
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    พานทอง
3. เด็กหญิงอมรัตน์    สวันตรัจฉ์
1. นางพัสวี    แก้วเคน
2. นางสาววิรัชยา    กัณหา
9 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายณกุลกานต์    ดิษยธรรมรุจน์
2. เด็กหญิงกรรณิกา    ผลบุตร
3. เด็กหญิงพัฒทภรณ์    แก้วจันทร์
1. นางสาวประภัสสร    จันทร์วงษ์
2. นางวัชรี    รักสงบ
10 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวรรณษา    เสเล
2. เด็กหญิงสุชาดี    เฟื่องจันทร์
3. เด็กหญิงชนัฏญา    ยอดวัตร
1. นางสาวคีรติกา    พิมพ์นนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีญาโณทัย    งามพันธุ์ดิศร
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายพิธาน    ธีโรภาส
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    บุญชาลี
3. เด็กหญิงมณฑิตา    วุฒิ
1. นางสาวนวินดา    พิมพาพันธ์
2. นางสาวเชวงจิต    น้อยวงศ์
12 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกิตติยากรณ์    มิ่งพันธ์
2. เด็กหญิงธนพร    สุขเทศ
3. เด็กหญิงวรํญญา    แย้ทสัจจา
1. นางสาวธนาภรณ์    อบอุ่น
2. นางพิกุล    บุญแก้ว
13 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายชัยวัฒน์    ชูศรี
2. เด็กหญิงอินทร์ทิรา    นิพัทธ์โยธิน
3. เด็กหญิงพัชริดา    ไชยพันธ์
1. นางสาวชนาพร    ขยันกิจ
2. นางนิยม    ทรัพย์ประเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................