งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 291
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวชาคริยา    วัชรานุเคราะห์
2. นางสาวเวธินี    เนียมทรัพย์
3. นายภูวดล​    ดำนิล​
1. นางจิรฐา    เจริญสลุง
2. นางหัตทยา    คุณานนท์ศิริกุล
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวภัทรวดี    น้อยบุตดี
2. นางสาวลลิตา    โพระนก
3. นางสาวนันทวัน    เทียนทอง
1. นางชณิตา    เผ่าน้อย
2. นางสาวพิมพ์พิไล    จันทรัตน์กุล
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพัชญ์ฐกัญ    สุมนทา
2. นายจิรายุ    แก้วเมือง
3. นางสาวปัณฑิตา    เรืองฤทธิ์
1. นางสาวณัฐชา    ด้วงยา
2. นายธน    ธนธำรงกุล
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายหิรัญ    มาลัย
2. นายภู    ภู่เพชร
3. นายกอบชัย    ดนตรี
1. นางสาวธิติยา    ทองอยู่
2. นางสาวภัททิยา    ภูริภัสสรกุล
5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายวินัย    ประมาณ
2. นางสาวณพัชกร    สายพิมพ์
3. นายจารุพงษ์    จรรยา
1. นางสาวชนัญชิดา    ปานสมบูรณ์
2. นางสาวเบญจมาศ    ดำรงรัตน์
6 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอาภา    บุญแสน
2. นางสาวภัทรดา    ฉลาดคิด
3. นางสาวจิราวรรณ    บัวพัน
1. นางสาวกันธิชา    เพชรดี
2. นางสาวชนิศกาญจน์    มั่นคง
7 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายพีรพัฒน์    ทองยิ้ม
2. นางสาวอริสา    บุญสุข
3. นางสาวชลิตา    วิเชียรกุล
1. นางสาวธนภรณ์    วัดสง่า
2. นางสาวศุภนิดา    น้อยตั้ง
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอัญชลี    ทองเนื้อแปด
2. นางสาวภัทราวดี    คุณวุฒิฤทธิรณ
3. นางสาวสรัลรัตน์    ศุภรัตน์
1. นายศักดิ์นรินทร์    สูตรสุข
2. นางสาวสุชาดา    ฉายสกุล
9 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายชิษณุพงศ์    สงวนปานทรัพย์
2. นางสาวอุมาพร    ปั้นมี
3. นางสาวอริสา    เกำแพงจันทณ์
1. นางมาธุสร    ต่วนชะเอม
2. นายวสันต์    สายทองคำ
10 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวเมษา    แพบรรยงค์
2. นางสาวปิยธิดา    มั่งคั่ง
3. นายเอกรัตน์    แซ่ซิ้ม
1. นางสาววีรวรรณ    ลีวะพงษ์เพียร
2. นายศักดิ์ชัย    นวนเทศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................