งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงปพิชญา    เริงอาจ
2. เด็กหญิงเวธกา    ร่มลำดวน
3. เด็กชายสรวิชญ์    สุขประเสริฐ
1. นางนวรัตน์    แจ่มจำรัส
2. นางสาวนิภา    หนูเผ่า
2 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา    พลพิทักษ์
2. เด็กหญิงวิภาวี    คงเจริญ
3. เด็กหญิงจิรภิญญา    ไตรสกุล
1. นางสาวจันทร์จิรา    ชาวบ้านเกาะ
2. นายธน    ธนธำรงกุล
3 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงภัทรพร    น้ำแก้ว
2. เด็กหญิงชนิสรา    สายมาตร์
3. เด็กหญิงชญาภรณ์    ประการสดับ
1. นางพัชรลดา    มีดีจันทรังษี
2. นางสาวเกศสุดา    เมธา
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงขวัญชนก    ชัยนุวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรพร    วันทายนต์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พุ่มโพธิ์งาม
1. นางสาวปิยะดา    บุญประดิษฐ์
2. นางอรชา    พยัฆศิริ
5 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายปมุต    ปันจัตุรัส
2. เด็กหญิงมัณฑนา    ศรีสอาด
3. เด็กหญิงจินตนา    เปตะพันธ์
1. นางณัฐิดา    สนธิ
2. นายวัชรพล    ภูชมพูล
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงชญานันทน์    มีสกุล
2. เด็กหญิงสุภาพร    ลี้เทียน
3. เด็กหญิงปอขวัญ    มิสาโท
1. นางสาวนริศรา    มีสำราญ
2. นายศักดิ์นรินทร์    สูตรสุข
7 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงนัทธมน    นาส้มกบ
2. เด็กหญิงชนาภา    อยู่ดี
3. เด็กหญิงปณิตา    การค้า
1. นางมาธุสร    ต่วนชะเอม
2. นางวารินทร์    จงธรรม์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................