งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวกุลนิษฐ์    หาญสกุล
2. นางสาวปพิชญา    ขำละม้าย
3. นางสาวศิรินารถ    ขันคำ
1. นางวิภาณีย์    จิรธรภักดี
2. นางสาวเบญจวรรณ    ซื่อสัตย์
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายเมธี    ปัญญาหอม
2. นางสาวกรกนก    โพธิ์สุวรรณ์
3. นางสาวบัวชมพู    ทองคำ
1. นางนวรัตน์    แจ่มจำรัส
2. นางสาวเบญจมาภรณ์    ศรสวรรค์
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายณัฐชนน    ศรีจันทร์ดี
2. นางสาวกนิษฐา    แก้วประวัติ
3. นางสาวธัญญาภรณ์    แสงมณี
1. นางสาวจันทร์จิรา    ชาวบ้านเกาะ
2. นายธน    ธนธำรงกุล
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวชฎาพร    ปานจันทร์
2. นางสาวธนพร    ศรสุระ
3. นางสาวปาณิสรา    มีมั่น
1. นางสาวธัญลักษณ์    แก้วกำเลิศ
2. นางสาวเบญจมาศ    คำเคน
5 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวทิติยา    สมบูรณ์
2. นางสาวพิชชานันท์    แย้มสุคนธ์
3. นางสาวภัทรภร    ตอนสุข
1. นายสกล    กาศักดิ์
2. นายอาคม    สุตานนท์
6 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวจิรัฐิกานต์    มีปาน
2. นางสาววิรินทร์ดา    ทับสุขา
3. นางสาวสัจจพร    บุตรสี
1. นายทิวากร    พวงภู่
2. นางสาวเด่นนภา    ลาดนาเลา
7 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอรอนงค์    สุภาพ
2. นางสาวณหทัย    วันเพ็ง
3. นางสาวนันท์นลิน    บัวโฉม
1. นางสาวฉัตรธิดา    ชัยโพธิ์ศรี
2. นางสาววนิดา    ปานโต
8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวจุทามณี    วะสารไชย
2. นางสาวรัตนา    ผลาผล
3. นายไกรวุฒิ    อินทะนู
1. นางสาวนริศรา    ตะกรุดแก้ว
2. นางวัชรินทร์    อ่อนน่วม
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวนริชา    เอี่ยมพักตร์
2. นางสาววิชญาพร    คำเพิ่ม
3. นายธัญภัทร    กลิ่นแก้ว
1. นางวิภาวี    ศรีหานนท์
2. นางสาวเบญญพร    พัฒน์เจริญ
10 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาววิมลศิริ    แก้วกระจ่าง
2. นางสาวอารีภรณ์    วงษ์ประภา
3. นางสาวอรวรรณ    เอี่ยมสอาด
1. นางสาวธนาภรณ์    อบอุ่น
2. นางวารินทร์    จงธรรม์
11 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวฉัตราพร    เครือรัตน์
2. นางสาวประกายแก้ว    เปรมจิตร์
3. นางสาวปิยธิดา    อินทร์เอม
1. นางสาวนลินี    สอนชา
2. นางสาวเสาวลักษณ์    นาคประสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................