งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 294
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธันวา    พุ่มโพธิ์งาม
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ    นาคทองดี
3. เด็กหญิงธัญวลัย    ขำแสน
1. นางพจนารถ    มุสิกะสินธุ์
2. นางสาวศศิบุษย์    ม่วงพล
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายเจษฎา    นิ่มนวล
2. เด็กชายสรวิชญ์    จัตตุมาศ
3. เด็กหญิงณัทโชติกา    หอมฉวี
1. นางสาวทิภากร    สาริกา
2. นางสาวยุพาพันธ์    มินวงษ์
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แดงพู
2. เด็กชายชีววัฒน์    กลิ่นจำปา
3. เด็กชายณัฐภูมิ    เพ็ชรดี
1. นายคณืต    ศรีผาติ
2. นางสาวจันทร์จิรา    ชาวบ้านเกาะ
4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงลลิตา    ขวัญนาค
2. เด็กหญิงภัคจิรา    ภาสะดา
3. เด็กชายนันทกร    อิ่มฉ่ำ
1. นางนวรัตน์    พิมพาภรณ์
2. นางสาวปภัสรา    มีรอด
5 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ช้อยแสง
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    เรืองพาณิชย์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวธิดารัตน์    คำพุฒ
2. นายแมน    เชื้อบางแก้ว
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์    ศรีปาลวิทย์
2. นายศิวกร    สีสุวรรณ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ    แย้มชุมพร
2. นางสาวเชวงจิต    น้อยวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................