งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 295
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาว นันทกานต์    นุ่มสำรวย
2. นางสาวปริยฉัตร    พิมพ์แม้น
3. นางสาวศรัณยภัทร    ชาติวัฒนสุคนธ์
1. นายธนภณ    บุญพลอย
2. นางสาวบุษกร    หอมกระแจะ
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายธีรนัย    ด้วงประดับ
2. นายศุภกรณ์    เหระวรรณ์
3. นางสาวพิมพ์ญาดา    ปานขาว
1. นางสาวกนกพรรณ    ศรีสุคนธ์
2. นางสาวยุพาพันธ์    มินวงษ์
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวทองทิพย์    สมัครการ
2. นางสาวธนัชพร    เสือไพรงาม
3. นางสาวพิมพ์ชนก    บุญเรือง
1. นายคณิต    ศรีผาติ
2. นางสาวจันทร์จิรา    ชาวบ้านเกาะ
4 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวฐานมาศ    เณรหลำ
2. นางสาวสุธิมนต์    โกยเต็ม
3. นางสาวรักเดียว    สามสุข
1. นายทิวากร    พวงภู่
2. นางเด่นนภา    ลาดนาเลา
5 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวฉัตรชนก    คำพิลา
2. นางสาวศุภรัสมิ์    ชัยยา
3. นางสาวปภาวี    ขันฟอง
1. นายนุชากร    สาระทัน
2. นายพัลลภ    ทองหล่อ
6 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายประพัฒน์พงศ์    เกตุกรรณ์
2. นางสาววราภรณ์    วิมุกตานนท์
3. นางสาวอารยา    จันทร์ทอง
1. นายพรากร    สิงห์ไพศาล
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวเกวรินทร์    ผ่องไสว
2. นางสาวทอฝัน    เชาว์เอนก
3. นางสาววัลลภา    อุ่นชู
1. ว่าที่ร้อยตรีธิติฏฐ์วัฒน์    เอมสถิตย์
2. นายพนา    สาระยาม
8 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายกอธรรม    นิงสานนท์
2. นายธนพล    ฤกษ์บุบผา
3. นางสาวเจนจิรา    อบปิ่น
1. นางสาวทัศนียา    อ่อยอารีย์
2. นางพิณรัตน์    พันธุปิ่น
9 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายณัฐสิทธิ์    เมืองสว่าง
2. นายศักดิ์สิทธิ์    เครือวัลย์
3. นายอนุชา    เพ็ชร์ประไพ
1. นางสาวนลินี    สอนชา
2. นางสาวเสาวลักษณ์    นาคประสิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................