งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์    แหขุนทด
2. เด็กหญิงสุปรียา    บุญจันดา
3. เด็กชายปัณณภัทร    ผดุงศิลป์
1. นางสาวขจีรัตน์    จำรัสศรี
2. นางสาววรรณิศา    ประสพเย็น
2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพัชรวลัย    ปราบวิลัย
2. เด็กหญิงประกายพัชร์    องอาจทวีชัย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ยอดลี
1. นางสาวพัชรี    พันละบาล
2. นางสาวสุรินทร์ดา    ชูชาติ
3 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวธนัชพร    สุขีวัฒน์
2. นางสาวธนัชพร    สาระคำ
3. นางสาวศิริกมล    บุตรศรี
1. นางวาศิณี    บัวหลวง
2. นายอุทัย    ชอบอินทร์
4 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์    สุขได้พึ่ง
2. เด็กหญิงปนัดดา    สุทธิวงค์
3. เด็กหญิงอัยรฎา    บุญชิต
1. นางณัฐิดา    สนธิ
2. นางสาววราภรณ์    พารอด
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงดวงกมล    กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงวิชิตา    เหล็กเพ็ชร์
3. เด็กชายหิรัญภัทร    หามนตรี
1. นางสาวนิภาพร    กาบทอง
2. นางภคพร    บัวทอง
6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายณัฐกมล    โป๊น้อย
2. นางสาวพรอนงค์    นวนบานพับ
3. นางสาวปัณจพาณ์    จันทร์ฉาย
1. นางสาวทัศนียา    อ่อยอารีย์
2. นางสาวมะนิสา    สารวิก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................