งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาววรรณวลี    ช้างทอง
2. นางสาวศิรประภา    ศักดิ์ขวา
3. นางสาวปวันรัตน์    ฉิมวาส
1. นายณัฐพรรษ    วิวัฒน์วรวงศ์
2. นางสาวทิภากร    สาริกา
2 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายขวัญชัย    ปลอดประเสริฐ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส    ทองยิ้ม
3. นางสาวชนิกานต์    อังกาพเพชร
1. นางสาวธนภรณ์    วัดสง่า
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวดารารัตน์    ฤทธิ์มังกร
2. นางสาวกนกวรรณ    ณ วิจิตร
3. นายสมบัติ    สุขใส
1. นางณัฐิดา    สนธิ
2. นางสาวนริศรา    ตะกรุดแก้ว
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวกัลยกร    ฤกษ์กำยี
2. นายธิติพันธุ์    มั่งมี
3. นางสาวนิลรัตน์    ยอดเงิน
1. นางสาวนิภาพร    กาบทอง
2. นางภคพร    บัวทอง
5 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาววาสนา    โพธิ์นอก
2. นางสาววิภาพร    บัวเขียว
3. นางสาวสุธิตา    แก้วโสด
1. นางสาวทัศนียา    อ่อยอารีย์
2. นางสาวมะนิสา    สารวิก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................