งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 298
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์    กรอบเพ็ชร์
2. เด็กหญิงชมพูมุก    เนียมคำ
1. นายปรีชา    ฤทธิเดช
2. นายอาทิตย์    แสงฤทธิ์
2 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายอิทธิ    บุญอินทร์
2. เด็กชายพิสิทธิ์    ชมกลิ่น
1. นางสาวจันทร์จิรา    ชาวบ้านเกาะ
2. นางสาวจินตนา    เปี่ยมจิตต์
3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกมล    ล้วนพร
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ    สายบัว
1. นางสาวพัชรี    พันละบาล
2. นางสาวโสภิตตา    อร่ามศรี
4 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายภารวี    วงษ์เวทย์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    อนันต์
1. นางสาวณัฐลดา    ค้าเจริญ
2. นายทศพร    ยาคำ
5 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายพชรดนัย    ชัยนุวงษ์
2. เด็กชายศิลปกร    ใจกาศ
1. นายณรงค์ศักดิ์    หงษ์ตะนุ
2. นางสาวรุ่งนภา    นิ่มตลุง
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ช้างป่าดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    อภิธนเจริญวงศ์
1. นางสาวนิภาพร    กาบทอง
2. นางภคพร    บัวทอง
7 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงไอริณ    พูลกัน
2. เด็กหญิงนันทวัน    มั่งคั่ง
1. นายตรียพล    โฉมไสว
2. นายพูลศักดิ์    โพธิ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................