งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายปรัชญา    เมฆรักษากิจ
2. นายพงศธร    แสงวัฒนากุล
1. นายสมเกียรติ    พิรมรัมย์
2. นายอโนทัย    กลิ่นยา
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายธาราพันธุ์    คงหาดงาม
2. นางสาวธนัญญาพร    พลวิเศษ
1. นายปรีชา    ฤทธิเดช
2. นายอาทิตย์    แสงฤทธิ์
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายพัฒนพล    จวนสาง
2. นายเจษฎาภรณ์    โพธ์สัมฤทธิ์
1. นายคณิต    ศรีผาติ
2. นางสาวจันทร์จิรา    ชาวบ้านเกาะ
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวภัทรภรณ์    ศรีโสภา
2. นางสาวชุติกาญจน์    ปู่ตาแสง
1. นายพงศ์เทพ    ทองพรม
2. นางอารีย์    จันทร
5 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายณัฐพล    อ่าวสุคนธ์
2. นายทรงพล    สุขทัศน์
1. นายพรากร    สิงห์ไพศาล
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายพีรวิชญ์    ชองขันปอน
2. นายอรุณ    เนตรประพันธ์
1. นายพนา    สาระยาม
2. นายโสภณ    กล่อมเกลี้ยง
7 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวสิริวิมล    แซ่ตั้ง
2. นางสาวน้ำทิพย์    ละออง
1. นางสาวดวงใจ    เนียรรอด
2. นายพูลศักดิ์    โพธิ์ทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................