งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวรัชชยา    บุญช่วย
2. เด็กหญิงมิเยาวดี    แก้วภูเขียว
3. เด็กหญิงอรปรียา    อินทวงศ์
4. เด็กหญิงชลธิชา    โรจนศิลป์
5. เด็กหญิงธัญภัค    แม้นศรี
1. นางสาวรัชฎา    เนื้อนาทองสกุล
2. นายเสน่ห์    ทองยิ่ง
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงศิรดา    มากสิงห์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ปัดทุมมี
3. เด็กหญิงอรปรียา    จำปาน้อย
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    ประทีปทอง
5. เด็กหญิงศศิพิมพ์    ยาสมุทร
1. นางสาวกมลรัตน์    บัตรทิม
2. นายสุพล    คำก้อน
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    จันทบาล
2. เด็กหญิงจิราพัชร    บุญสุข
3. เด็กหญิงณับนรี    ทับทอง
4. เด็กหญิงศิลาพร    สีระดร
5. เด็กหญิงธนพร    แวนศิลา
1. นางสาวชนรดี    ชื่นชม
2. นายธนาธิป    มินวงษ์
4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายสุรพงษ์    โพธิ์บัณฑิต
2. เด็กหญิงประภาศิริ    ไชยคำ
3. เด็กหญิงกชกร    เลื่อนลอย
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ฉิมพิทักษ์
5. เด็กหญิงวิภาวี    จิตธรรม
1. นางสาวกาญจนา    เจริญคุณวิวัฏ
2. นางสาวชมพูนุท    สุขสำราญ
5 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงจินดาภา    สมพงษ์
2. เด็กหญิงธนพร    ทองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ร่มจำปา
4. เด็กหญิงบุญญาพร    ระหารไทย
5. เด็กหญิงปวีณา    รักสนิท
1. นางสาวจิตตเกษม    เชื้อคง
2. นางสาวณปภัช    ยันอิน
6 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายกวีนิพนธ์    เกิดทรัพย์
2. เด็กหญิงขจาริน    ทองหล่อ
3. เด็กหญิงวรรณพร    สนองญาติ
4. เด็กหญิงกรวลัยทิพพ์    กายประเสริฐ
5. เด็กชายปฏิภาณ    รักวงศ์ไทย
1. นางวนิดา    สุภาผล
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายชุติมัน    มณีเสวตร์
2. เด็กชายสุรสิทธิ์    นาคเจริญ
3. เด็กหญิงนรารัตน์    สายตรง
4. เด็กหญิงพรอรุณ    ปานแสง
5. เด็กหญิงภัทธราวตี    สุระเดช
1. นายธนินเทพ    นนทวงศ์
2. นางสาวอนันตพร    พึ่งน้อย
8 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงธีรภรณ์    ทองสุก
2. เด็กหญิงมานิตา    สีมณี
3. เด็กหญิงมณียา    สังฆะพันธุ์
4. เด็กหญิงพัชราภา    ไวสันเทียะ
5. เด็กหญิงธนิดา    มณีนารถ
1. นางสาวจันทร์ทิพย์    รักค้า
2. นายณัฐชัย    สมสะอาด
9 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงญาริศา    วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงอรอุมา    เติมแก้ว
3. เด็กหญิงปรียาพร    ธนานนท์
4. นางสาวกัญชพร    สนธิเกษร
5. เด็กหญิงกวิสรา    โพธิ์เอี้ยง
1. นายครรชิต    แก้วนาค
2. นางสาวภัทราภรณ์    สีหา
10 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงยุวดี    สืบวงษ์ตระกูล
2. เด็กหญิงกฤติยาณี    เมืองสมบัติ
3. เด็กหญิงภัทรรินทร์    ดวงเกิด
4. เด็กหญิงจิตติภัทรา    จันทร์หอม
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา    พูลศิริ
1. นางสาวชนกนันท์    ช่วยประคอง
2. นางวันทนา    เหมสมิติ
11 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงธนัชพร    นวลใย
2. เด็กหญิงฐิติมา    คนล้ำ
3. เด็กหญิงธนวดี    สุพะยุง
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์    ดีขามป้อม
5. เด็กหญิงสริตา    นาควารี
1. นางสาวสุนิษา    อินทรโชติ
2. นายสุภาพ    มีความสุข
12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอริสา    พงษ์สนิทกุล
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    บุญเรือง
3. เด็กหญิงรวีนิภาธร    สมใจ
4. เด็กหญิงสุมณฑา    โอสถประสิทธิ์
5. เด็กหญิงภัสสร    สุขลาภ
1. นางกัลยา    ปัญญา
2. นางปุณยธร    วุฒิประภา
13 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายพีรวัส    สิบฮอง
2. เด็กชายธนาธิป    เผือกพงษ์
3. เด็กหญิงณฐิกา    ผ่อนปรน
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ชัยอินทร์
5. เด็กหญิงสราสินี    แนบเนียน
1. นางสาวปภาอร    ศรีสอน
2. นางสาวสุภารัตน์    อึ้งถาวรดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................