งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวธาราทิพย์    กาญจนพาที
2. นางสาวภัคจิรา    วสุวัต
3. นางสาวลลิตา    คณาฤทธิ์
4. นางสาวอมรรัตน์    เฉลยวงษ์
5. นางสาวพชรพรรณ    ธรรมปรีชา
1. นางสาวณัชชณิช    ทิพกุล
2. นางสาวปทุมมาศ    นนท์ประเสริฐ
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวภาวิณี    ภิรมณ์
2. นางสาวอริสา    รัตตนทรัพย์
3. นางสาวกฤติญา    กุลาราช
4. นางสาวอนุสรา    วงษ์เจียม
5. นางสาวเสาวภาคย์    วงศานิตย์
1. นางสาวพัชรา    ทาเอื้อ
2. นายพีรภัทร์    ทาจิตร
3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพลอยพรรณ    กลิ่นเกษร
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    เดือนฉาย
3. นางสาวศุภากร    โตขุนกรี
4. นายภูมินันท์    ชัยมงคล
5. นายนพฤทธิ์    ลานทอง
1. นางสาวกาญจนา    เจริญคุณวิวัฏ
2. นางสาวชมพูนุท    สุขสำราญ
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวนรินรัตน์    สมพงษ์
2. นางสาวธีรดา    สานนท์
3. นางสาวอนันตา    คงเกษม
4. นางสาวจุฑามาศ    เฟื่องศักดิ์
5. นางสาวภัทริกา    มีสุข
1. นางสาวจันทนา    นารอด
2. นางสาวบุญทัญ    จำปาดี
5 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพรหมพร    คุ้มครอง
2. นางสาวปภาวรินทร์    ฉายาวัฒนะ
3. นางสาวศรินยา    จิตถวิล
4. นางสาววรรณวิสาข์    พรเจริญ
5. นายสุดเขตต์    ครุฑศรี
1. นายธนินเทพ    นนทวงศ์
2. นางสาวเหมือนฝัน    วงเดช
6 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวจันจิรา    เสวตวงษ์
2. นางสาวศรีกัลยา    ทองสุข
3. นางสาวดรุณี    นาคำภา
4. นางสาววันสิริ    จันทร์ศิริ
5. นางสาววรรณวิษา    อินทร
1. นางสาวจันทร์ทิพย์    รักค้า
2. นางสาวสศิรัตน์    แจ้งสว่าง
7 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวบวรรัตน์    สุทธิโอฬาร
2. นางสาวปัทมาภรณ์    กลิ่นถือศีล
3. นางสาวปวรรัตน์    นรา
4. นางสาวเบญจมาภรณ์    วานิชาชีวะ
5. นางสาวยมลพร    แดงบุญเรือง
1. นายณัฐชา    ปั้นลายนาค
2. นางรุ่งทิพย์    วัฒนา
8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวศรัญญา    เร่งรัตน์
2. นางสาวสุวัจนี    แพนศรี
3. นางสาวรวีวรรณ    นาคาพงษ์
4. นางสาวเพ็ญพักตร์    กันสุทธิ
5. นางสาวสุภาวัลย์    นาคโพธิ์
1. นายลูกอินทร์    สุวรรณจัน
2. นางสาวสุนิษา    อินทรโชติ
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก    นุชประเสริฐ
2. นางสาวสรัลชนา    โพอุไร
3. นางสาวณัฐภัทร    บัวภิบาล
4. นางสาวแพรวา    เพ็งชาติ
5. นางสาวเกวลิน    ศรีสุนนต์
1. นางปุณยธร    วุฒิประภา
2. นางวรรณภา    เจริญสุข
10 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอนัญญา    พินจงสกุลดิษฐ
2. นางสาววรรณวลี    เดชปราช
3. นางสาวสรินญา    ระแสนไทย
4. นางสาวสุพัตรา    โพธิ์ศรี
5. นางสาวดุลิตา    เสาธง
1. นางสาวปภาอร    ศรีสอน
2. นางสาวสุภารัตน์    อึ้งถาวรดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................