งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 302
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายปาณุวัฒน์    จันทร์ตรี
2. เด็กชายรภัสสิทธิ์    อิทธิเชษฐ์กำธร
3. เด็กหญิงกันติชา    เชญชาญ
4. เด็กชายอัครชัย    บุญมี
5. เด็กชายชญานนท์    ป่าหวาย
1. นายกิตติภัททาณัฐ    ศุภวิชญ์พิสิฐกุล
2. นายเอกรัฐ    วรรณพันธ์
2 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงรัชดาพร    ม่วงวงษ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ผากา
3. เด็กหญิงโชติกา    ธงรัตนะ
4. เด็กหญิงกันต์ฤทัยรัตน์    ดีสันเทียะ
5. เด็กชายเรวัติ    พุ่มทอง
1. นางสาวชุติกาญจน์    เฉยฉิน
2. นางสาวลาวัลย์    ลาแสน
3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงจีราภรณ์    คำเสนาะ
2. เด็กหญิงพิชญานิน    บัวเขียว
3. เด็กหญิงภูริญาณีย์    คงอ่อน
4. เด็กหญิงณัฎฐนิชา    เมธีผาติกุล
5. เด็กหญิงวันวิภา    รักพรม
1. นางสาวชัชรัญช์    ทองสุข
2. นางสาวสุรีรัตน์    เชนชาญ
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    วิจิตรพันธุ์
2. เด็กหญิงณัฏฐฐ์อร    จิตรศิริชล
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์    สายสิงห์
4. เด็กหญิงมรกต    ทาทองดี
5. เด็กหญิงวิรมณ    สวัสดิ์โรจน์
1. นางสาวมุฑิตา    ศรีคร้าม
2. นางสาวสุภาพร    พรหมอ่อน
5 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุภัทรตรา    คล้ำจีน
2. เด็กชายกัณฑ์ภพ    จันท์บันฑิต
3. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    กองสงค์
4. เด็กหญิงศิริกัลยา    ถาวรทัศน์
5. เด็กหญิงวรินยุพา    พ้นทุกข์
1. นางสาวชนกนันท์    ช่วยประคอง
2. นายทศพร    ณ นคร
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายอภิวัฒน์    สร้อยม่วง
2. เด็กหญิงธนิสร    ทับทิม
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    มงคลพัฒน์
4. เด็กหญิงกุลชญา    อินปุย
5. เด็กหญิงกวินทรา    ปรีชาญาณ
1. นางวรรณภา    เจริญสุข
2. นางเสาวณี    ณัฎฐประเสริฐ
7 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    จำปาดี
2. เด็กหญิงแก้วกาญจน์    บุญพิมพ์
3. เด็กหญิงนุชนาฎ    นามวี
4. เด็กหญิงโชติกาญจน์    จันทร์แก้ว
5. เด็กหญิงกัลยา    จานสูงเนิน
1. นางพรทิพย์    ทาสี
2. นางสาวสุภารัตน์    อึ้งถาวรดี
8 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธนกร    ขันทอง
2. เด็กชายสุขเกษม    พึ่งบำรุง
3. เด็กหญิงธิดาพร    มีสีผ่อง
4. เด็กหญิงนุชนาถ    ภูมี
5. เด็กหญิงสุธิดา    จรเทศ
1. นางทิพวรรณ    เภาด้วง
2. นายพงศธร    สิงห์บูรณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................