งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 303
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพิชญา    พัฒน์เจริญ
2. นางสาวปาณิศา    พวงนาค
3. นางสาวลัลนา    ต่ออุดม
4. นายแผ่นดิน    อ้วนถาวร
5. นายกอบลาภ    สุขจิต
1. นางสาวจีรภัสร์    บัวสุวรรณ
2. นายฉัตรชัย    พุ่มเถื่อน
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวศุภิญชนาฎ    พลายละมูล
2. นางสาวณัฐธิดา    รอดทุกข์
3. นางสาวทิพรัตน์    สมัครการ
4. นายพัสกร    กองภูเวท
5. นางสาวมนพัทธ์    ทองจันทร์
1. นายธีรพงศ์    เผ่าน้อย
2. นายพีรภัทร์    ทาจิตร
3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายจักรพรรดิ    เงินอยู่
2. นางสาวณัฐธิดา    ก่อกิจงาม
3. นางสาวรุจิรา    แก้วตา
4. นางสาวบัณฑิตา    ฤทธิ์บุรี
5. นางสาวศิรภัสร    จันทร์ขาว
1. นางสาวจิดาภา    แม่นอักษร
2. นางสาวระเบียบ    ลาวงษ์
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวฐิตาพร    ปีเอี่ยม
2. นางสาวนภัคปภา    มาภรณ์
3. นางสาววีลาวัณย์    บุญคูณ
4. นางสาวพลอยชมพู    เกสร
5. นายณัฏฐากร    หมู่ทอง
1. นางฐานันดร    ร่มวาปี
2. นายปัถวี    มีประเสริฐโชค
5 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวนัทธกานต์    สุขีธรรม
2. นางสาวชญาภัทร    เครื่องทิพย์
3. นางสาวผกามาศ    ชุดมะเริง
4. นางสาวอนัตตญา    ยังเจริญ
5. นายสุพจน์    ขวัญยืน
1. นางสาวกนิษฐา    ศรีสุคนธมิตร
2. นายลูกอินทร์    สุวรรณจัน
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายธิติวุฒิ    ปุยเงิน
2. นายพีรพัฒน์    ซอกดุลย์
3. นางสาวศุภิสรา    คตด้วง
4. นางสาวสิริวรรณ    มีโต
5. นางสาวชญานิศ    ช่างย้อม
1. นางวรรณภา    เจริญสุข
2. นางเสาวณี    ณัฎฐประเสริฐ
7 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายภัควัฒน์    อินทร์แก้ว
2. นายณัฎฐพล    รังคะวงษ์
3. นางสาวจุฑามาศ    บัณฑิต
4. นางสาวสุภัทรา    เสือโต
5. นางสาวศศธร    เพราทองชมพูนุช
1. นางพรทิพย์    ทาสี
2. นางสาวสุภารัตน์    อึ้งถาวรดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................