งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 304
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงชาลิสา    หมอช้าง
2. เด็กชายธนพร    ภูมิสัย
3. เด็กหญิงชาริสา    จัดกสิการ
4. เด็กหญิงชนากานต์    เจริญพงษ์
5. เด็กหญิงสุพัชชา    เนาวรัตน์
1. นางกัลยา    ปัญญา
2. นางปุณยธร    วุฒิประภา
2 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ปานถม
2. เด็กหญิงอภิชญา    ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงเมษา    เสถียรกิจ
4. เด็กหญิงสุณิสา    จันทศรีคำ
5. เด็กหญิงอัมพร    ทองคำรัตน์
1. นางทิพวรรณ    เภาด้วง
2. นางสาวรัชนีกร    พัดมณีรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................