งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บัวสุวรรณ์
1. นายเสน่ห์    ทองยิ่ง
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงเอมิกา    สิงห์แสง
1. นางสาวพัชรา    ทาเอื้อ
3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายจิรวัฒน์    ทองพูล
1. นายนิธิศ    มาตขาว
4 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายศุภณัฐ    เนียมพันธ์
1. นางสาวอนันตพร    พึ่งน้อย
5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกนกนิภา    ครองยุทธ
1. นางเพียงรวี    หลีกพาล
6 โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงศศิพร    คำดี
1. นางสาวชมพูนุช    ทองช้าง
7 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวมิ่งขวัญ    แจ่มจำรัส
1. นางพัชรียา    สุขดี
8 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงมุทิตา    สนธิพันธ์
1. นางวันทนา    เหมสมิติ
9 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายจักรพันธ์    เทศสวัสดิ์
1. นายพีรวัฒน์    แสงเงิน
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    มีผล
1. นางสาวปรารถนา    พิศพันธ์
11 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงบุษราคัม    สายดิ่ง
1. นายประสิทธิ์    โภควัฒน์สกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................