งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวชนิกานต์    บริรักษ์
1. นางสาวดอกจันทร์    พวงยอด
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายอัครวุฒิ    ทองทรัพย์
1. นางสาวรัชฎา    เนื้อนาทองสกุล
3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวนลิน    เพชรปานกัน
1. นางสาวกมลรัตน์    บัตรทิม
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวญาณภัทร    ถุงเงิน
1. นายณรงค์ศักดิ์    ทองมี
5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวนุชสรา    ชมภูพวง
1. นางศรีพรรณ    เพ็ชร์ไทย
6 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายปฐวี    ศรีสังข์
1. นางจำลองลักษณ์    โชติพรม
7 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวสุทธิดา    บุญลาภ
1. นางวันทนา    เหมสมิติ
8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวนงนุช    โสภา
1. นางสาวสุนิษา    อินทรโชติ
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวกานต์สิริ    ปุณณสร้างเกียรติ
1. นางสาวปรารถนา    พิศพันธ์
10 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวเบญญาภา    ทวีผล
1. นายนพเก้า    กลิ่นเผ่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................