งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายภูริ    แสงแก้ว
2. เด็กหญิงวริศรา    ใจธรรม
1. นางสาวชลธิชา    ใจยืน
2. นางสาวรัชฎา    เนื้อนาทองสกุล
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายอลงกรณ์    นิ่มนวล
2. เด็กหญิงปฑิตตา    โพลงเงิน
1. นายกิตติภัททาณัฐ    ศุภวิชญ์พิสิฐกุล
2. นางนันทวัน    ภู่แพร
3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายสุรชัย    ชาลี
2. เด็กหญิงนันทิชา    พยัคฆ์กุล
1. นางสาวกาญจนา    เจริญคุณวิวัฏ
2. นางสาวชมพูนุท    สุขสำราญ
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายพิพัฒน์    ธีระธนนันต์
2. เด็กหญิงเจริญฝัน    สังสกุล
1. นายพงศ์พัฒน์    พรเรืองทอง
2. นางสาวสุดถนอม    เอี่ยมละออ
5 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    สารทช้อย
2. เด็กชายจิตติพงษ์    นาสารีย์
1. นางสาวชัชรัญช์    ทองสุข
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธนดล    พรมเผ่า
2. เด็กหญิงอัญชิสา    จงรักภักดี
1. นางภิรมย์    บุญขยาย
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายปฏิภาณ    ใจเฉื่อย
2. เด็กหญิงวลัยทิพย์    เชี่ยวเจริญ
1. นางจันจิรา    ขำวิจิตร
2. นางสาวนวนันท์    ทองชู
8 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายปวเรศ    โสฬส
2. เด็กหญิงแก้วสวรรค์    ศักดิ์เจริญชัยกุล
1. นายณรงค์    ศรีศริ
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายวงศกร    กาบแก้ว
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์    สุขสิงห์
1. นางสาวมลฤดี    ปานโพธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
10 โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    เกษร
2. เด็กชายบุญนิธิ    สีมณี
1. นางสาวชมพูนุช    ทองช้าง
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายพัฒน์    ทองนาค
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    มูลธิโต
1. นางกนกวรรณ    พงศ์สุวรรณ
2. นางสาววิภาพร    พลพืช
12 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายวรรชนะ    ชูศอทิพย์
2. เด็กหญิงธนวรรณ    เปียสกุล
1. นางสาวชนกนันท์    ช่วยประคอง
2. นางวันทนา    เหมสมิติ
13 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธัญวัฒน์    ชัยเทศ
2. เด็กหญิงกาญจนา    ทองประยูร
1. นายพีรวัฒน์    แสงเงิน
2. นายลูกอินทร์    สุวรรณจัน
14 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายสมรักษ์    แก้วเฟื่อง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    บุญแสง
1. นายคมกริช    โฉมงาม
2. นางอุบล    จินดาย้อย
15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายชิษณุชา    ราชสมบัติ
2. เด็กหญิงญาณิศา    สาสิงห์
1. นางกัลยา    ปัญญา
2. นางวรรณภา    เจริญสุข
16 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายวิรุจน์    วิสาชัย
2. เด็กหญิงญาณิศา    โมรี
1. นายประสิทธิ์    โภควัฒน์สกุล
2. นางสาวหยาดพิรุณ    ลิ่มสุวรรณ
17 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายกมล    แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงนภัชชา    ฟักนาคี
1. นางณัฐฐา    ทองหล่อ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................