งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายภาณุพล    มาลัยหอม
2. นางสาวณัฐวรรณ    ไตรธรรม
1. นางกอบกุล    ธรรมธุรส
2. นางเสาวนีย์    ธรรมพิธี
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายวิศรุฒน์    ตาลชัยภูมิ
2. นางสาวญาดา    ทิมสี
1. นางสาวนิรชา    สีงาม
2. นายเสน่ห์    ทองยิ่ง
3 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายพุฒิพงศ์    พุ่มเจริญ
2. นางสาวณัฐณิชา    บุญจันทร์
1. นายกิตติภัททาณัฐ    ศุภวิชญ์พิสิฐกุล
2. นายยุทธนา    สังคเลิศ
4 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายสหพล    ขวัญนาค
2. นางสาวภูษณิศา    เซียววงษ์ครอบ
1. นางสาวกาญจนา    เจริญคุณวิวัฏ
2. นางสาวชมพูนุท    สุขสำราญ
5 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายวสุ    ว่องเกษการ
2. นางสาวชามาวีร์    โตวงษ์
1. นางสาวนิรมล    แจ่มจิตร
2. นางสาริกา    สิงหลักษณ์
6 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอังสุมา    ซาผู
2. นายธนรัฐ    พรเจริญ
1. นางสาวชัชรัญช์    ทองสุข
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายธนากร    เผ่าพงษ์
2. นางสาวจารุุวรรณ    ปรีประเดิม
1. นางสายพิน    วิเศษฤทธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายชลชาติ    ชุมพลรัตน์
2. นางสาววิภาดา    จูสวัสดิ์
1. นางชนิดา    กลับทุ่ง
2. นางสาวนนทรีย์    ปั่นทิม
9 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายอภิชัย    บัวสุวรรณ์
2. นางสาวลักษณพร    พานเทียน
1. นายทศพร    ณ นคร
2. นางวันทนา    เหมสมิติ
10 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายธีรยุทธ    บุญมี
2. เด็กหญิงจิราพัส    บุญรุ่ง
1. นายลูกอินทร์    สุวรรณจัน
2. นางสาวสุนิษา    อินทรโชติ
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายพงศ์ภรณ์    ชมสลุง
2. นางสาววริศรา    สุขสมกิจ
1. นางวรรณภา    เจริญสุข
2. นางเสาวณี    ณัฎฐประเสริฐ
12 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายปรเมษฐ์    เสาวิชิต
2. นางสาววรพรรณ    ระเบียบ
1. นางสาวพัสตราภรณ์    ฉัตรทอง
2. นางสาวสาธิยา    อำลา
13 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายหฤษฎ์    ยิ้มเจริญ
2. นางสาวทิชากร    รัศมี
1. นายพงศธร    สิงห์บูรณ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................