งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 043
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    ล้อมจันทร์
1. นายพุฒินันทน์    นาคบุตร
2 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ดาเกลี้ยง
1. นายยุทธพงษ์    สืบภักดี
3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงธนารีย์    สุขนิคม
1. นางสาววรรา    ช่วยบำรุง
4 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงผกาวรรณ    โปรยเงิน
1. นายไพรัช    สิงห์สา
5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ปานเนียม
1. นางสาวชุลีพร    อักษรนิตย์
6 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกชพรรณ    แสงอิ่ม
1. นางศิโรรัตน์    หรั่งแร่
7 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธนพล    ทองแก้ว
1. นางสุพัตรา    สุดสวัสดิ์
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์    ประทิพย์อาราม
1. นางสาวโสภาพรรณ    พลพงษ์
9 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวิรยา    คชสาร
1. นางสาวพนิดา    ทัตตะทองคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................