งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 044
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวศานันทินี    ศรีสลุง
1. นายอนุชิต    ชัยเรียบ
2 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวปิยรัตน์    ห่วงกระโทก
1. นายยุทธพงษ์    สืบภักดี
3 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวปุณณภา    อำพลพงษ์
1. นายสมชาย    แสงอิ่ม
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวแพรวา    เพ็งชาติ
1. นางสาวโสภาพรรณ    พลพงษ์
5 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวเจนจิรา    โอนอ่อน
1. นายเกรียงไกร    ทำนาเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................