งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 045
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพรรณทิภา    แว่นแก้ว
1. นายพุฒินันทน์    นาคบุตร
2 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายอลงกต    ผ่องเผือก
1. นายศุภชัย    อยู่สำราญ
3 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายคณาธิป    สีจาง
1. นางยุพาพร    สุขเกษม
4 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายกฤตบดี    จิรพัฒน์บุญญาธร
1. นายยุทธพงษ์    สืบภักดี
5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    เศรษฐหิรัญ
1. นางสุนิศา    พรศรี
6 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงศริญญา    จันทร์ลิลา
1. นายไพรัช    สิงห์สา
7 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายศิวะดล    ม้วนเงิน
1. นางสาวชุลีพร    อักษรนิตย์
8 โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงประภาสิริ    วงษ์พูล
1. นางสาวรัตนพร    อุยสกุล
9 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวิจาริณี    ปิ่นเพ็ชร
1. นางศิโรรัตน์    หรั่งแร่
10 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายวีระยุทธ    เอี่ยมยิ้ม
1. นายอัยสิทธิ์    นัทธี
11 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    พงศ์ฉกรรจ์
1. นางสุพัตรา    สุดสวัสดิ์
12 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงชลกานต์    กุลาสัย
1. นางสาวพนิดา    ทัตตะทองคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................