งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพรนภัส    ลมเมฆ
1. นางสาวฐิติรัตน์    เจือรส
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวทานศรัทธา    ไตรโยธี
1. นายพุฒินันทน์    นาคบุตร
3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพู่กัน    อินทร์อยู่
1. นายช่อชัย    กาญจนะวรรธนะ
4 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวธัญญารัตน์    ซาฟอง
1. นายยุทธพงษ์    สืบภักดี
5 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวนันทิกานท์    คนอง
1. นายสมชาย    แสงอิ่ม
6 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวภัทรภา    ปิ่นแก้ว
1. นายอัยสิทธิ์    นัทธี
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายปาณัสม์    ไรวงษ์
1. นางสาวโสภาพรรณ    พลพงษ์
8 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวปวันรัตน์    ยอดยืน
1. นายเกรียงไกร    ทำนาเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................