งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวภัทราพร    สมนึก
1. นางกัญจรัตน์    พรหมจรรย์
2 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวบัณฑิตา    แสงสว่าง
1. นายช่อชัย    กาญจนะวรรธนะ
3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวเพ็ญพิชชา    พูลแย้ม
1. นายยุทธพงษ์    สืบภักดี
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวบุษกร    ลัดดี
1. นายสมชาย    แสงอิ่ม
5 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายวชิรา    เซ็งทรัพย์
1. นางจุรี    อ่อนมี
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก    นุชประเสริฐ
1. นางสาวโสภาพรรณ    พลพงษ์
7 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวศิริรัตน์    ทองใบใหญ่
1. นายเกรียงไกร    ทำนาเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................