งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 049
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงประกายกาญจน์    เทียนทอง
1. นายฐาปนันท์    ศรัณนิธิรัฐ
2 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวรางคณา    ศรีสวัสดิ์
1. นายวิเชียร    ชิดชอบ
3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุภาวดี    มั่งมี
1. นายยุทธพงษ์    สืบภักดี
4 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอชิรญา    ทองพูน
1. นายไพรัช    สิงห์สา
5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายทรงชัย    แก้วลำ
1. นางสาวชุลีพร    อักษรนิตย์
6 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงธัญพร    ดวงวิชา
1. นางศิโรรัตน์    หรั่งแร่
7 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงภณาวรรณ    สงฆ์ชาติ
1. นางสุพัตรา    สุดสวัสดิ์
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐพร    ตนะวีระกุล
1. นางสาวโสภาพรรณ    พลพงษ์
9 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงนฤษมล    แป้นสีทอง
1. นางสาวพนิดา    ทัตตะทองคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................