งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพรชิตา    ฤกษ์พยับ
1. นางกัญจรัตน์    พรหมจรรย์
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวศิริลักษณ์    อ่อนน้อม
1. นายฐาปนันท์    ศรัณนิธิรัฐ
3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายสิทธา    บุญเลิศ
1. นายศุภชัย    อยู่สำราญ
4 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวปิ่นษ์ชนะวรรณ    มังคละศิริ
1. นายยุทธพงษ์    สืบภักดี
5 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวกฤติยาภรณ์    กตัญญู
1. นายสมชาย    แสงอิ่ม
6 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวกาญจนา    ป้องกอง
1. นางจุรี    อ่อนมี
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอภิชญา    สุดโลก
1. นางสาวโสภาพรรณ    พลพงษ์
8 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวธีรชา    บุญกล่อม
1. นายเกรียงไกร    ทำนาเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................