งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอภิชญา    วงษ์สะอาด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    ปรีดา
1. นางสาวกัลยา    ภู่ห้อย
2. นางสาวสิรยา    วงษ์กล้าหาญ
2 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธนกร    ลดาพงษ์พันธุ์
2. เด็กหญิงพริมา    ยังนุสสะ
1. นายพิเชษฐ์    กลิน ณ ศักดิ์
2. นายยุทธพงษ์    สืบภักดี
3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงพีรนุช    ผลอ่อน
2. เด็กหญิงณหทัย    ขันทอง
1. นางสาวจริยา    แหวนวงศ์
2. นางวิพา    เครือกล้วย
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงรินลภัส    กุลพัฒน์จิรกุล
2. เด็กหญิงรสรินทร์    ถาแป้น
1. นางศิโรรัตน์    หรั่งแร่
2. นายสมชาย    แสงอิ่ม
5 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    ศรีทองสุข
2. เด็กหญิงวิภารัตน์    ประเทศา
1. นางสาวธนภรณ์    วัดสง่า
2. นางสาวธัญญารัตน์    มีสกุล
6 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    เฉลยไกร
2. เด็กหญิงสุภาพร    เรืองรัตน์
1. นางสาวกรองทอง    เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นายปฐมพงษ์    สระบัว
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงภคนันท์    ลี้ภาภรณ์
2. เด็กชายปัณณวิชญ์    คูสกุล
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ตาทอง
2. นางสาวโสภาพรรณ    พลพงษ์
8 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แก้วล้ำ
2. เด็กหญิงตวงพร    เกิดแก้ว
1. นางสาวพนิดา    ทัตตะทองคำ
2. นายเกรียงไกร    ทำนาเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................