งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงลลิตวดี    ใสสว่าง
2. เด็กชายณัฐพล    ผลเจริญ
1. นางสาวกันยารัตน์    ม่วงฉิ่ง
2. นายมานะ    น้อยนพคุณ
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายณัฐภัทร    เขียวลำพูน
2. เด็กชายพิพัฒน์พล    จำเริญ
1. นางสาวสุวิชา    กาวี
2. นายอนุรักษ์    จันทวะฤทธิ์
3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายกัญจน์    สังข์มณี
2. เด็กชายเกตุเสพสวัสดฺ์    นพรัตน์
1. นายภานุวัฒน์    ฤทธิรณยุทธ
2. นางสาวอาภรณ์    เศวตพันธ์
4 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา    จิ๋วประเสริฐ
2. เด็กชายวรวิทย์    ศิริพันธ์
1. นายสุวัฒชัย    ทิมหิราช
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    หอมสุข
2. เด็กหญิงปัณณธร    บ้านไร่
1. นางสาวชุลีพร    อักษรนิตย์
2. นายทศพร    ยาคำ
6 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกฤดาษา    ช่วยชูหนู
2. เด็กหญิงเตชินี    ทานมัย
1. นางสาวยุพยงค์    กลั่นประเสริฐ
2. นางสาววีณาวรรณ    จันทขันธ์
7 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายพีระวัฒน์    ดีศิริ
2. เด็กชายภาสกร    เดชพจน์
1. นางจันทรัตน์    คงเพ็ชร์
2. นางสาวเกษรินทร์    เกษม
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายจักราวุธ    อ่อนพุทธา
2. เด็กหญิงกนกอร    กลบสูงเนิน
1. นางดวงตา    เสาวโรนุพันธ์
2. นางสาวอัชฌา    เฉลยจิตร์
9 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายจักรพงษ์    ศรีสุข
2. เด็กชายนนทกร    สุขเกิด
1. นายชูชาติ    ชูติระโส
2. นางสาวรัชนีกร    พัดมณีรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................