งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 054
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนฤรัตน์    เสงี่ยมจิตร์
1. นายฐาปนันท์    ศรัณนิธิรัฐ
2 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายสรวิชญ์    สิริสารวรรณกุล
1. นางยุพาพร    สุขเกษม
3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงธนภรณ์    วิลาสุวรรณ
1. นายยุทธพงษ์    สืบภักดี
4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พวงสมบัติ
1. นางสุนิศา    พรศรี
5 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายอรรถพล    ชูศรี
1. นางสาวชุลีพร    อักษรนิตย์
6 โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกิตติยา    โต๊ะเงิน
1. นางสาวรัตนพร    อุยสกุล
7 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร    จันทร์ขิ่น
1. นางศิโรรัตน์    หรั่งแร่
8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ผุยผา
1. นางสุพัตรา    สุดสวัสดิ์
9 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอภัสรา    แย้มเยื้อน
1. นางสาวพนิดา    ทัตตะทองคำ
10 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอลิสา    ผดุงไทย
1. นางสาวโชติกา    หงษ์สะต้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................