งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายชลชาติ    ทรัพย์สมบัติ
1. นางสาวฐิติรัตน์    เจือรส
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายภูริภัทร    หมอยาดี
1. นายฐาปนันท์    ศรัณนิธิรัฐ
3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวนงนภัส    ปานฉิม
1. นายยุทธพงษ์    สืบภักดี
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวปริชญา    บุญยายน
1. นายสมชาย    แสงอิ่ม
5 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายนพดล    นามวงษ์
1. นางจุรี    อ่อนมี
6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวเปมิกา    ค้ายาดี
1. นางสาวโสภาพรรณ    พลพงษ์
7 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวหทัยภัทร    อินยิ้ม
1. นายเกรียงไกร    ทำนาเมือง
8 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวชิดชนก    ดิษฐ์เนตร
1. นายวิทยา    ผุดผ่อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................