งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายเกียรติศักดิ์    แผ่นนาค
2. นายปาณัสม์    ปาลวัฒน์
3. นายพงศธร    สาหมุน
1. นายพุฒินันทน์    นาคบุตร
2. นายสุทธิพงศ์    เงินน้ำใย
2 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายชัชวาล    เทียนสิงห์
2. เด็กหญิงวรัญญา    แสวงผล
3. เด็กหญิงชลธิชา    พยานใจ
1. นายพิเชษฐ์    กลิน ณ ศักดิ์
2. นายยุทธพงษ์    สืบภักดี
3 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายบูรพา    ทองดูศรี
2. เด็กหญิงชุติมา    มีสุข
3. เด็กหญิงกนกพร    ชั้วเอ้
1. นางศิโรรัตน์    หรั่งแร่
2. นายสมชาย    แสงอิ่ม
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงจิชฎา    พิมพา
2. เด็กหญิงกฤติยาณี    พงษ์ใหญ่
3. เด็กหญิงชัญยรัตน์    อัครวิไลพร
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ตาทอง
2. นางสาวโสภาพรรณ    พลพงษ์
5 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธนกร    ชมบุญ
2. เด็กชายสราวุธ    คหะเนตร
3. เด็กชายปฎิภาณ    หนิมสุข
1. นางสาวพนิดา    ทัตตะทองคำ
2. นายเกรียงไกร    ทำนาเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................