งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายปิยะพงษ์    เสือสุด
2. นายนายธนกร    อ่อนแสง
3. นางสาวพรพิมล    ผ่องศรี
1. นางสาวฐิติรัตน์    เจือรส
2. นายอนุชิต    ชัยเรียบ
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายกีรติ    ศิริกุล
2. นางสาวปิยวรรณ    เทียนทอง
3. นางสาวเกศกัญญา    บัวทอง
1. นายพุฒินันทน์    นาคบุตร
2. นายสุทธิพงศ์    เงินน้ำใย
3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายนนทกานต์    ดัดวงษ์
2. นายศุภชัย    เตียเปิ้น
3. นางสาวภัทรศิริ    นัทธี
1. นายพิเชษฐ์    กลิน ณ ศักดิ์
2. นายยุทธพงษ์    สืบภักดี
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพัชราภรณ์    กระตุดนาค
2. นางสาวริณณ์ระพี    หมอนไหม
3. นางสาวจุฑารัตน์    ตลับเงิน
1. นางศิโรรัตน์    หรั่งแร่
2. นายสมชาย    แสงอิ่ม
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวลาวัลย์    แวววุฒิชัยสิทธิ์
2. นางสาวธยานี    ลาดบาศรี
3. นางสาวกชวรรณ    พูลผล
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ตาทอง
2. นางสาวโสภาพรรณ    พลพงษ์
6 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายสิทธิพร    ใจเป็นใหญ่
2. นางสาวณิชากร    บุญปั้น
3. นางสาวกัญญาพัชร    อินทรโสด
1. นางสาวพนิดา    ทัตตะทองคำ
2. นายเกรียงไกร    ทำนาเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................