งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 612
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายวิษณุ    พงษ์พัฒณ์
1. นายจิรวัฒน์    สิงห์สูง
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายนภัทร    พิมเทศ
1. นางสาวอินทุพิมพ์    หาลาภ
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายภูริชกานต์    ม้วนไทยสงค์
1. นางสาวศุภรัตน์    ม่วงทอง
4 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายกันต์ดนัย    ชูดอก
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์    เชื่อมชิต
5 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายจิรภัทร    ศรีอรุณ
1. นายจีรศักดิ์    จันทร์ดง
6 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายภาณุพงษ์    เพ็งเกิด
1. นางสาววิลาวัลย์    ขำนิล
7 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายสมบัติ    สุขใส
1. นายพีรวัฒน์    แสงเงิน
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายกันทรากร    สุดกังวล
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ตาทอง
9 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายชินกฤต    สมจิตร
1. นางสาวโชติกา    หงษ์สะต้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................