งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 629
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงชญาณิศา    เกสโร
1. นายศุภชัย    อยู่สำราญ
2 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงชญานิศ    นาทองทิพย์
1. นางยุพาพร    สุขเกษม
3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญจนพร    กำทองดี
1. นายยุทธพงษ์    สืบภักดี
4 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา    ประยงค์หอม
1. นายไพรัช    สิงห์สา
5 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน    ศิลปสมศักดิ์
1. นางศิโรรัตน์    หรั่งแร่
6 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุมิณตรา    ฟักนิล
1. นายอัยสิทธิ์    นัทธี
7 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายดลลชา    โสภา
1. นางสุพัตรา    สุดสวัสดิ์
8 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ฉายเนตร
1. นางสาวกรองทอง    เลิศวิไลอนันต์กุล
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา    สีมาก
1. นางสาวโสภาพรรณ    พลพงษ์
10 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงปณิชา    อินอ้น
1. นางสาวพนิดา    ทัตตะทองคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................