งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนพณัฐ    คีมชุน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    เทียบเทียม
1. นางสาวกันยารัตน์    ม่วงฉิ่ง
2. นายมานะ    น้อยนพคุณ
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธิติพัทธ์    เฉื่อยอารมณ์
2. เด็กหญิงวรนุช    ขวัญพงษ์ดี
1. นางนาฏยา    เมฆรักษากิจ
2. นายเกรียงไกร    บุญฉ่ำ
3 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายอภิวัฒน์    กลั้วกระโทก
2. เด็กชายอภิชัจ    อันทศูนย์
1. นางสาวจารุวรรณ    นามวงษ์
2. นายสาธิต    วงษ์เงิน
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา    หอมระรื่น
2. เด็กหญิงชิฎชดา    บุญธรรม
1. นางสาวยุพยงค์    กลั่นประเสริญ
2. นางอุไรรัตน์    สีบำรุงสาสน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................