งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 634
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายภคิน    วรรณสด
2. นายพริษฐ์    นาถชรถ
1. นายวรวิทย์    มรกต
2. นายศุภวัฒน์    แจ้งสุวรรณ์
2 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายชินวัตร    เจียระแม
2. นางสาวอินทร์ธุอร    ศรีไพฑูรย์
1. นางสาวกันยารัตน์    ม่วงฉิ่ง
2. นายมานะ    น้อยนพคุณ
3 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายพาโชค    เม้ยขันหมาก
2. นางสาวอริยา    พงษ์สถิตย์
1. นางนาถชลา    สุกใส
2. นางสาววีณาวรรณ    จันทขันธ์
4 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวฤทัย    จันมี
2. นางสาวพรทิพย์    หมู่ทอง
1. นางจันทรัตน์    คงเพ็ชร์
2. นางสาวจินตนา    ประจงแต่ง
5 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพรลภัส    จิตรจำนงค์
2. นางสาววาสนา    รอดรัตน์
1. นางพิณรัตน์    พันธ์ปิ่น
2. นางพิไลวรรณ    ทองมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................